Kako organizovati pre-definisane oblike (Preset) u Photoshop i Photoshop Elements

U ovom tutorijalu ću vam objasniti kako da učitate, sačuvate, resetujete, zamenite i preimenujete setove:

Četkice (Brushes)
Boje (Swatches)
Gradiente (Gradients)
Stilovi sloja (Styles)
Obrasci (Pattern)
Konture (Contours)
Figure (Custom Shapes)
Alati (Tools)

u Photoshopu i Photoshop Elements. Neki od setova sa pre-definisanim oblicima (set sadrži najmanje jedan oblik kao što je četkica, figura do nekoliko stotina) izlistanih iznad su dostupni u obadva programa (podebljani) dok  su drugi dostupni samo u Photoshopu.

Meni Preset Manager-a
Najbolji način da organizujete setove u obadva programa je preko Preset Manager dijaloga koga možete otvoriti iz Edit  > Preset Manager. U obadva programa četkice (Brushes) su prikazane na ekranu kada se ovaj dijalog pojavi i samo su dva dugmeta aktivna: Load i Done. Koristite Done dugme da potvrdite promene koje ste napravili i izađete iz dijaloga ili da zatvorite dijalog ako ništa niste radili u njemu.
Da promenite koji set je vidljiv izaberite ga iz Preset Type padajuće liste koja se nalazi u gornjem levom uglu.
Iz menija Preset Manager koji se nalazi u gornjem desnom uglu i prikazan je kao strelica (strelica iza natpisa More u Photoshop Elements) možete izabrati kako je set prikazan, da resetujete set (Reset) na fabrički podrazumevanu vrednost, da zamenite set (Replace) setom po Vašem izboru da prikažete neki od setova koji dolaze sa instalacijom programa ili set koji ste prethodno sačuvali.
Kliknite na sliku da je otvorite u punoj veličini
Kliknite na neku od opcija prikazivanja (Text Only, Small Thumbnails) da vidite šta će se desiti i kako to izgleda. Opcije prikazivanja neće ništa promeniti bez da ste Vi to hteli, one služe samo da odrede kako je set prikazan na ekranu.

Napomena: sličan meni imate i u svim dijalozima sa pre-definisanim oblicima kao što je Gradient Editor, Brush Preset picker, Layer Style dijalog.

Resetuj ili zameni set
Reset opcija (Reset Brushes, Reset Swatches) resetuje prikazani set na fabrički podrazumevani. Kada koristite ovu opciju možete izgubiti nesačuvane promene. Pod nesačuvane promene podrazumevam oblike koje ste Vi sami kreirali i sačuvali. Po fabričkom podešavanju bilo koji oblik da ste kreirali i sačuvali biće dodat na set koji je trenutno u upotrebi. Kada izaberete Reset Brushes na primer pojaviće se novi dijalog sa 3 opcije: OK, Cancel i Append.
Ako pritisnete dugme OK set koji je trenutno prikazan biće zamenjen podrazumevanim setom, Cancel će obustaviti operaciju i neće se ništa desiti a Append će dodati set koji ste izabrali na trenutno prikazani.

Ako ste izabrali OK da zamenite trenutno prikazani set i imate nesačuvane promene (recimo da ste kreirali četkicu i niste je sačuvali na disku već samo kao novi oblik) Photoshop i Photoshop Elements će vam ponuditi da sačuvate set sa promenama na disku. Otvoriće se novi dijalog sa podrazumevanom lokacijom koja će Vam biti ponuđena za čuvanje korisničkih setova. Ne preporučujem da sačuvate na toj lokaciji jer je jako teško pronaći tu lokaciju kasnije. Preporučujem da navedete na neki drugi direktorijum koji ste unapred kreirali ili da kreirate potpuno novi za tu svrhu i sačuvate set na toj lokaciji koju naravno morate zapamtiti. Čuvanje seta na podrazumevanoj lokaciji ima manu da je teško pronaći je ali ima i jednu prednost: set koji je sačuvan na podrazumevanoj lokaciji pojaviće se na dnu liste Preset Manager menija (vidite treći snimak-Setovi koje ste Vi kreirali i sačuvali). Ako ste prethodno sačuvali neki set na podrazumevanoj lokaciji i ne možete da ga pronađete dajem Vam adresu na Win XP kompjuteru koja može da Vam pomogne da pronađete set: C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Presets\Custom Shapes gde Owner može da bude Vaše ime a Custom Shapes mogu da budu i Brushes, swatches i tako dalje. Za Photoshop Elements korisnike lokacija je: C:\Documents and Settings\Owner\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\10.0\Presets\Custom Shapes.
Kada kliknete NO dugme trenutno prikazani set će biti zamenjen bez čuvanja promena a Cancel će obustaviti operaciju i neće se ništa dogoditi.

Kada koristite Replace (Brushes, Swatches) komandu Photoshop i Photoshop Elements će Vam ponuditi da sačuvate promene ako imate kreiran a nesačuvan oblik a zatim će zameniti trenutno prikazani set setom po Vašem izboru bez opcije Append (dodaj na trenutno prikazani.

Preimenuj i izbriši oblik
Kada hoćete da preimenujete ili izbrišete oblik kliknite na njega a zatim na Rename ili Delete dugme sa desne strane dijaloga ili kliknite desnim klikom na njegov umanjeni prikaz i izaberite Rename (preimeuj) ili Delete (izbriši).

Sačuvaj set
Kao što sam prethodno napomenuo čuvanjem trenutno prikazanog seta sačuvaćete sve oblike koji se u njemu nalaze i pojaviće se duplikati u dva seta. Da biste ovo izbegli sačuvajte set na disku pre nego što resetujete ili zamenite trenutno prikazani. Da sačuvate oblike kao novi set kliknite na prvi oblik koji hoćete da sačuvate u tom setu a zatim pritisnite taster Ctrl i kliknite na drugi, treći.. oblik da ga selektujete. Selektovani oblici će biti podebljani. Kada ste selektovali sve oblike koje hoćete da sačuvate kliknite na Save Set dugme i koristite podrazumevanu lokaciju koja će Vam biti ponuđena ili navedite na neku drugu, dajte ime setu i kliknite dugme Save.

Prikaži podrazumevani (instalirani) ili sačuvani set
Kada hoćete da prikažete neki od podrazumevanih setova koji dolaze sa instalacijom programa ili sačuvani set koji je sačuvan na ponuđenoj (podrazumevanoj) lokaciji prvo prikažite meni listu a zatim kliknite na ime seta.
Kada ste izabrali koji set da bude prikazan Ps i pse će Vas prvo pitati šta hoćete da se desi ii mate tri opcije:
  •  OK će zameniti trenutno prokazani set i biće Vam ponuđeno da sačuvate promene u trenutno prikazanom ako ste ih napravili 
  • Cancel će prekinuti operaciju i neće se ništa dogoditi 
  • Append će dodati izabrani set na trenutno prikazani.
Učitaj set
Setovi koji nisu sačuvani na podrazumevanoj lokaciji (ili setovi koje ste preuzeli sa interneta)neće biti prikazani pri dnu meni liste (pogledajte treći snimak odozgo: Setovi koje ste Vi kreirali is ačuvali) tako da ćete morati da ih učitate. Da učitate set koji ste kreirali i sačuvali na lokaciji po Vašem izboru kliknite na dugme Load. Po fabričkom podešavanju Ps i pse će Vam otvoriti podrazumevanu lokaciju za korisničke setove (pogledajte Resetuj ili zameni set) tako da ćete možda morati na navedete na lokaciju na kojoj se željeni set nalazi. Kada pronađete lokaciju seta kliknite na njegovo ime a zatim na dugme Load. Ova operacija će dodati novi set na trenutno prikazani.

Najbolja praksa za setove koje ste preuzeli sa interneta
Mnogi korisnici kreiraju setove i postavljaju na internet za besplatno preuzimanje i upotrebu (nisu baš svi besplatni) i u ovom poglavlju ću Vam dati savet kako da ih instalirate i koristite. Najbolja praksa je da iskopirate i nalepite set na podrazumevanoj lokaciji koju koriste Photoshop i Photoshop Elements za setove koji dolaze sa instalacijom:

Primer je naveden za Windows XP ali je generalno to lokacija Adobe\Photoshop\Presets ili Adobe\Photoshop Elements\Presets direktorijum

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Presets\Brushes (Swatches, Gradients..)
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 10\Presets\Brushes (Custom Shapes…)

Većina setova koji mogu da se preuzmu na internetu dolaze kompresovani u ZIP ili RAR formatu radi lakšeg transfera datoteke na internetu tako da je potrebno prvo ih raspakovati. Da raspakujete .zip ili .rar format koristite WinZip ili WinRAR programe ili preuzmite neki od potpuno besplatnih: Hamster Free Zip Archiver, 7-Zip, WinZip Self-Extractor.

Nakon raspakivanja potražite datoteku sa .abr ekstenzijom (Brushes), iskopirajte je i nalepite u Photoshop\Presets\Brushes direktorijum, .aco (Color Swatch) > Color Swatches  direktorijum, .sch (Contour) > Contours, .csh (Custom Shape) > Custom Shapes, .grd (Gradient) > Gradients, .pat (Pattern) > Patterns, .asl (Layer Style) > Styles. Veoma je bitno da nalepite set u odgovarajući direktorijum kako bi on bio prikazan na meni listi u Photoshopu ili Photoshop Elements.

Kada nalepite set u direktorijum koji Ps i pse koriste za podrazumevane setove koji dolaze sa instalacijom on će biti prikazan na listi Preset Manager menija (sličan meni imate i u svim dijalozima sa pre-definisanim oblicima kao što je Gradient Editor, Brush Preset picker, Layer Style dijalog). Pogledajte treći snimak odozgo – Setovi koji dolaze sa instalacijom programa.

Drugi način je da sačuvate preuzeti set na lokaciji po Vašem izboru i koristite Load dugme da ga učitate u Photoshop ili Photoshop Elements.

Kliknite ovde da otvorite stranicu sa katalogom besplatnog materijala (setovi u ovom postu) koje sam ja kreirao ili koristite obeleživač Besplatne stvari da pronađete besplatan materijal na internetu.

Reference:
Photoshop Help / Presets, Preferences, and Plug-ins

Популарни постови