Path Selection i Direct Selection Tool alati u Adobe Photoshop CS5

Ova dva alata služe za rad sa putanjama (Path) u Photoshopu. Pomoću Path Selection Tool alata možete skalirati, premeštati, kombinovati, raspoređivati putanje dok je Direct Selection Tool namenjen za rad sa pojedinačnim segmentima odnosno tačkama od kojih su putanje kreirane. Ova dva alata možete koristiti da premeštate putanje, modifikujete ih, kopirate, prebacujete ih iz jednog dokumenta u drugi ili iz Photoshopa u drugi program, recimo Illustrator. Napominjem da sve figure: Shape, Custom Shape u Photoshopu imaju ivice definisane putanjama tako da možete koristiti ova dva alata da manipulišete njima. Kopiranje i nalepljivanje se vrši pomoću Copy i Paste komandi koje se nalaze u Edit meniju programa. Da aktivirate jedan od ova dva alata možete pomoću tastaturske prečice slova A ili direktnim odabiranjem iz kutije sa alatima.


Path Selection Tool

Kada je Path Selection Tool aktivan na traci sa opcijama alata se pojavljuju dodatni parametri za podešavanje:


Prvi parametar ili opcija je Show Bounding Box. Da biste koristili ovu opciju prvo kliknite Path Selection alatom na putanju da se pojave kvadrati popunjeni crnom bojom što označava da je putanja selektovana i aktivna za rad i manipulaciju sa njom.Kada uključite ovu opciju klikom u kvadrat ispred Show Bounding Box, pojaviće se okvir u vidu tačkaste linije sa kontrolnim tačkama na uglovima i po sredini svake od 4 strane. Kliknite na bilo koji kvadrat odnosno kontrolnu tačku i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da povećate ili smanjite putanju. Stisnite taster Shift da održite proporcije putanje. Stisnite taster Alt da skaliranje bude vršeno iz središne tačke putanje. Da rotirate putanju, navedite kursor malo van ivica okvira sa kontrolnim tačkama i kada se pretvori u dve prelomljene strelice, kliknite i držeći taster miša povucite na gore ili dole.


Da selektujete odnosno aktivirate putanju možete i na drugi način: kliknite i zadržite taster miša. Zatim ocrtajte figuru oko dela slike na kome se nalazi putanja ili putanje koje hoćete da selektujete.


Na traci sa opcijama alata se nalaze između Show Bounding Box i Combine četiri opcije koje regulišu preklapanje putanja i idu ovim redosledom:

Add to shape area (+) dodaje na putanju.
Subtract from shape area (-) oduzima od putanje.
Intersect shape areas – zadržava samo delove koji se preklapaju.
Exclude overlapping shape areas – odbacuje delove koji se preklapaju.


Opcija Combine služi da iskombinujete dve ili više putanja, odnosno od više putanja da napravite jednu.
Poslednje u nizu opcija su opcije za porvnanje i raspoređivanje putanja. Ukupno ih ima 12. Prvih šest su za poravnanje i one su aktivne kada imate barem 2 putanje selktovane odnosno aktivne. Opcije raspoređivanja putanja se aktiviraju kada imate 3 ili više putanja selektovanih.

Direct Selection Tool

Pomoću ovog alata možete modifikovati putanje, odnosno njihove pojedinačne delove. Kliknite na segment (tačku) putanje da se popuni crnom bojom i postane dostupan za promene. Kliknite na segment popunjen crnom bojom i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da promenite njegov položaj i figuru putanje.


Kada figura ima krive, možete manipulisati njenim kontrolnim tačkama. Kliknite na segment da se popuni crnom bojom i pojave se kontrolne tačke pomoću kojih možete menjati i oblikovati krivu. Kliknite na kontrolnu tačku i držeći taster miša pomerajte.


Tipovi za rad sa Path i Direct Selection alatima

Dok radite sa jednim od ova dva alata, možete se brzo prebaciti na onaj drugi preko tastaturske prečice slova A. Na primer: kada je Direct Selection Tool aktivan, pomoću tastaturske prečice (A) se prebacujete i aktivirate Path Selection Tool. Drugi način prebacivanja sa jednog alata na drugi je taster Ctrl. Dok radite recimo sa Path Selection Tool, navedite kursor na segment odnosno tačku na putanji, stisnite Ctrl i kliknite. Ovim ste aktivirali tu tačku (možete manipulisati njome) i prebacili se na Direct Selection Tool. Dok radite sa Direct Selection Tool možete selektovati putanju tako što ćete stisnuti taster Alt i kliknuti unutar putanje (privremeno se prebacujete na Path Selection Tool), kada otpustite Alt vraćate se na Direct selection.

Dok radite sa bilo kojim alatom, možete se prebaciti na Direct Selection Tool. Pritisnite taster Ctrl, navedite kursor na segment putanje i kliknite.

Популарни постови