Brush, Pencil, Color Replacement i Mixer Brush alati u Adobe Photoshop CS5


Ova grupa alata je 8. po redu odozgo na dole u kutiji sa alatima. Tastaturska prečica za aktiviranje je B. Kliknite na mali crni trougao u donjem desnom uglu vidljivog alata i pojaviće se lebdeće prozorče sa svim prikrivenim alatima. Kliknite na alat koji hoćete da koristite da biste ga aktivirali za upotrebu.

Brush i Pencil Tool

Brush Tool i Pencil Tool su klasični alati za crtanje. Razlika između ova dva alata je da četkica (Brush) ocrtava to jest boji sa mekanim ivicama dok Pencil to jest olovka boji sa tvrdim ivicama. Kada izaberete jedan od ova dva alata, podrazumevana boja za crtanje je boja prednjeg plana (foreground color). Sve alatke iz ove grupe rade isključivo sa pikselima tako da ocrtanu liniju ne možete uveličavati i smanjivati naknadno kao što je to slučaj kada radite sa vektorskim objektima u Photoshopu.Kada aktivirate Brush ili Pencil alatku na traci sa opcijama alata će se pojaviti parametri za podešavanje. Razlika u dostupnim parametrima je Flow koji određuje količinu boje koja se sliva u četkicu kada bojite, dostupan je samo za četkicu (Brush) i Auto Erase funkcija koja je dostupna samo za olovku (Pencil).

Prva opcija na traci sa opcijama je veličina četkice ili olovke. Kliknite na mali crni trougao sa desne strane broja koji određuje veličinu četkice i izaberite tip četkice, podesite veličinu na klizaču ili ukucajte broj u tekst polju. Razlika u izboru četkica je da za Pencil nemate izlistane mekane četkice a ostalo je isto. Na klizaču Hardness određujete tvrdoću četkice. Hardness 100 je tvrda četkica, 0 je meka. Sa desne strane lebdećeg prozorčeta u gornjem desnom uglu se nalazi jedan mali crni trougao koji kada se pritisne izbacuje padajuću listu sa mnogobrojnim opcijama. Preko ove liste možete menjati garnituru četkica koja vam je prikazana (donji deo liste), sačuvati novu garnituru četkica (Save Brushes..), ubaciti četkice koje ste skinuli sa Interneta (Load Brushes), izabrati da vam bude prikazana linija koju četkica crta (Stroke Thumbnail, izbrisati (Delete Brush) ili preimenovati četkicu (Rename Brush).
 

Sledeća na traci sa opcijama je ikonica kutije sa četkicama koja otvara Brush karticu na paletama gde imate ogroman broj opcija za podešavanje četkice i olovke. Olovka ima nešto manji broj parametara za podešavanje.


 

Iz padajuće liste Mode možete izabrati model mešanja (blendovanja) piksela koje bojite sa postojećim.

Opacity klizač određuje providnost boje kojom crtate odnosno bojite. 100% je puna boja a 0% je bez boje.

Ikonica olovke koja je odmah do Opacity kada je uključena koristi pritisak olovke na tablu za crtanje (Pen Tablet) da odredi providnost četkice.

Flow je dostupan za četkicu (Brush) i on određuje količinu boje koja se sliva u četkicu tokom bojenja.

Ikonica odmah pored Flow je Airbrush mode i ona se razlikuje od standardnog modela po tome što nanosi boju sve dok držite taster miša pritisnut. Standardni način je da kada pritisnete taster miša nanosite boju, svaki naredni pritisak nanosi boju u istoj količini dok kod Airbrush mode nastavljate da nanosite boju sve dok je taster miša pritisnut, tako da ako ste odredili Flow na 50%, jednim klikom i držanjem levog tastera miša u standardnom režimu vi ćete naneti 50% boje u tu tačku dok u Airbrush mode klikom i držanjem nanosite do svih 100% jer će četkica nastaviti da prska boju sve dok držite taster miša pritisnut.


Poslednja opcija vas se tiče samo u slučaju da crtate preko table za crtanje i ona će poništiti veličinu četkice koju ste odredili i koristiće pritisak na tablu da je odredi.

Opcija Auto Erase zamenjuje boju prednjeg plana koja je ocrtana bojom zadnjeg plana. Ako ste recimo bojili plavom bojom i hoćete da je promenite u crvenu, postavite crvenu kao boju zadnjeg plana i bojite preko. Ova opcija je dostupna samo za olovku (Pencil Tool)

Color Replacement Tool

Pomoću Color Replacement Tool možete postojeću boju zameniti nekom drugom koju vi izaberete. Boje ne možete zamenjivati u Bitmap, Indexed color i Multichannel modelima boja. Ova alatka koristi boju prednjeg plana kao boju kojom zamenjujete postojeću i treba je odrediti pre bojenja odnosno zamene boja. Prvi parametar na traci sa opcijama alata je veličina četkice i ovde imate neke dodatne opcije za podešavanje jer Brush kartica nije dostupna za ovu alatku.Sledeći parametar je Mode i on treba da je podešen na Color ako hoćete da zamenite postojeću boju onom koju ste izabrali a možete izabrati Hue (boja), Saturation (intezitet) ili Luminosity (svetlost) i u tom slučaju ćete raditi sa nekim od ovih kvaliteta boje.

Tri ikonice iza Mode padajuće liste određuju ponašanje alatke u smislu koje boje treba da budu zamenjene. Prva ikonica je Sampling: Contigous i ona kaže ovoj alatki da neprestano uzima uzorke dok bojite.

Sledeće ikonica je Sampling: Once i nju koristite kada hoćete da zamenite samo jednu boju na koju ste prvi put kliknuli. Ova opcija neće uzimati u obzir nijanse iste boje što je slučaj kod fotografija koje se uvek sastavljene iz mnogo nijansi istih boja. Uključite ovu opciju kada hoćete da zamenite boje na crtežima i grafikama koji su uglavnom popunjeni jednom bojom bez nijansi i finih prelaza (gradienta) a isključite je kada zamenjujete boje na fotografijama.

Treća opcija je Sampling: Background Swatch koja određuje da bude zamenjena boja koja je postavljena kao boja zadnjeg plana (foreground color) onom koja je postavljena kao boja prednjeg plana (foreground color). Da postavite boju zadnjeg plana možete direktnim klikom na kvadrat za boju zadnjeg plana što će otvoriti Color Picker (Background Color) dijalog ili koristeći Eyedropper Tool alatku (Alt + klik na boju).

Limits padajuća lista određuje ponašanje alatke u smislu povezanosti nijansi boja koje će biti uzete u obzir.

Kada je odabrana Discontiguous opcija, neće biti vođeno računa da li su boja i nijanse boje kontinuirane ili ne, odnosno da li su povezane.

Opcija Contiguous određuje da budu zamenjivane boja i nijanse boje koje su kontinuirane, odnosno povezane.

Find Edges zamenjuje kontinuirane boje sa tom razlikom da vodi računa o ivicama (održava ih) figure kojoj se zamenjuju boje.

Procenat Tolerance određuje koliko boje koje se zamenjuju treba da budu slične na skali sa nijansama boja. Skala sa nijansama boja sadrži 255 nivoa ali je ovde data u procentima. Kada odredite nizak procenat biće zamenjivane samo boje koje su vrlo bliske odnosno slične.

Uvek kada radite sa fotografijama i bojama koje imaju fine prelaze treba uključiti Anti – alias opciju koja obezbeđuje meke ivice zamenjenih boja tako da se perfektno uklapaju sa okolnim bojama koje nisu zamenjene.

Poslednja opcija je Tablet pressure controls size i potpuno je ista kao i za sve ostale alate.

Mixer Brush Tool

Mixer Brush Tool je najkompleksnija alatka iz ove grupe i ona simulira realistične tehnike crtanja kao što je mešanje boja na platnu i u četkici kao i vlažnost boja. Ova alatka se sastoji iz rezervoara i preuzimača boja. Rezervoar sadrži boju kojom bojite dok preuzimač boje preuzima boju sa platna i meša ih sa onom iz rezervoara. Boju rezervoar možete odrediti biranjem boje prednjeg plana ili kliknuvši na boju na platnu držeći Alt taster pritisnut.

Kada aktivirate ovu alatku na traci opcija alata imate mogućnost da podesite veličinu četkice ili otvorite Brush karticu na paletama pritiskom na ikonicu kutije sa četkicama.

Kvadrat pored kutije sa četkicama prikazuje boju u rezervoaru i kada kliknete na mali crni trougao pored imate opciju da napunite četkicu bojom iz rezervoara (Load Brush) ili da ga izpraznite (Clear Brush), treća opcija je Load Solid Colors Only koja određuje da u obzir dolaze samo pune boje bez nijansi.

Ikonica četkice sa strelicom na gore određuje da u četkicu bude ubačena boja iz rezervoara svaki put kada otpustite taster miša odnosno prestanete da bojite.

Clean the brush after each stroke je precrtana četkica i ona određuje da se očisti četkica nakon svakog prestanka bojenja. Svaka od ovih opcija ima okvir i drugačiju pozadinu kada je uključena.

Padajuća lista sa pre-definisanim parametrima služi da odredite ponašanje četkice dok bojite. Kada izaberete neku od pre-definisanih opcija, automatski će biti podešeni sledeći parametri koji se nalaze u produžetku na traci sa opcijama alata:

Wet - kontroliše koliko boje sa platna će biti uključeno u potez četkicom.

Load - određuje količinu boje koja će biti dostavljena u rezervoar.

Mix kontroliše količinu mešanja boje sa platna sa onom iz rezervoara. Kada je podešeno na 100%, u potez četkicom će biti uključena samo boja sa platna, na 0% bojićete samo bojom iz rezervoara.

Flow određuje procenat boje kojom bojite. Kada ste podesili na 50%, to je isto kao da ste podesili Opacity odnosno providnost na polovinu.

Airbrush opcija kada je uključena obezbeđuje da se nanosi boja sve dok držite taster miša pritisnut.

Sample All Layers uključite kada imate više slojeva (layer) u kompoziciji slike i hoćete da preuzimate boje sa bilo kog sloja kompozicije.

Poslednja opcija Tablet pressure controls size vas se tiče samo u slučaju da crtate preko table za crtanje i ona će poništiti veličinu četkice koju ste odredili i koristiće pritisak na tablu da je odredi.
 

Популарни постови